Élet(tér)kép - Iránytű a természet felfedezéséhez

 Élet(tér)kép - Iránytű a természet felfedezéséhez

VEKOP 7.3.4-17-2018-00038 számú pályázat

A Magyar Természettudományi Múzeum, mint országos múzeum alapfeladata – az Alapító Okirat megfogalmazása szerint –, hogy kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében – szolgálja a társadalom tagjainak művelődését, a formális és nem formális oktatás céljait és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségével segítse az egész életen át tartó tanulás folyamatát.

Múzeumunk ezzel szervesen kapcsolódik az 1603/2014-es, az egész életen át tartó tanulás szakpolitikának keretstratégiáját rögzítő kormányhatározathoz. Ennek jegyében, mint ahogy ezt a küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazzuk, az MTM fontos szerepet tölt be a tudás alapú társadalom létrehozásában. Az egész életen át tartó tanulás célja nem csak a munkaerőpiacon való megfelelés, hanem az életkor kitolódásával a nyugdíjas évek mentális és kulturális értelemben vett minőségi eltöltése, az aktív programok családösszetartó ereje, a közös cselekvés igénye és szükségessége. Programjaink elősegítik a személyiségfejlődést, a kreatív képességek kibontakozását, a kompetenciafejlesztést, a területi és szociokulturális hátrányokból való felzárkózást.

Múzeumunk célközönsége a társadalom minden tagja, ezen belül a természettudományok iránt érdeklődők, valamint a természettudományok művelői egyaránt. Kiemelt célcsoportjaink az oktatási és nevelési intézményekből érkező diákok (az óvodás kortól az egyetemistákig), a gyermekekkel érkező családok, a pedagógusok, valamint a tudományos kutatók.

Ezzel kapcsolódunk az Európa 2020 stratégia azon eleméhez, amely az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést helyezi előtérbe. Ennek egyik része a környezetbarátabb gazdaság elősegítése. Múzeumunk kiemelt feladata a környezeti nevelés módszertanának fejlesztése, ezzel az idővel a munkaerőpiacra belépő gyerekek és fiatalok, de rajtuk keresztül szüleik, családjuk szemléletének a környezetvédelem szempontjából pozitív irányú változtatása is. A természettudományok, elsősorban a biológia és a földtudományok iránti érdeklődés, a tanulási vágy felkeltésével törekszünk a korai iskolaelhagyás csökkentésére és a továbbtanulás iránti igény növelésére.

A foglalkozásokban résztvevő diákok és családjaik lakóhelyének, hazánk természeti értékeinek megismertetése a pályázatban vállalt programok segítségével a természettudományos ismeretek terjesztésén és a környezeti nevelésen túlmutatva a területi identitást, a közösségi érzést erősíti, ezzel hozzájárulva a kulturális közösségfejlesztéshez, a környezetük és saját életszínvonaluk emelkedésért dolgozó cselekvő közösségek tevékenységéhez.

A Magyar Természettudományi Múzeum beágyazottsága és kapcsolatrendszere országos. Évente mintegy 150–160 településről érkeznek hozzánk iskolai csoportok. Összesen 7–800 csoportot, több mint 10 000 diákot fogadunk múzeumpedagógiai foglalkozásainkon.

Kiemelten jó és szoros a kapcsolatunk a Budapest VIII. kerületében működő oktatási-nevelési intézményekkel. Visszatérő programként kétévente a múzeumban kerül megrendezésre a kerületi iskolák természetismereti versenye, melyet a kerületi munkaközösséggel közösen dolgozunk ki és bonyolítunk le. A Losonci Téri Általános Iskolával közel két évtizedes együttműködési kapcsolatban állunk. Az iskola tanulói között nagy arányban vannak a hátrányos helyzetű gyermekek, őket osztályaikkal kedvezményes árú szolgáltatásokkal várjuk, és rendszeresen vendégeink a környezetvédelem jeles napjaihoz vagy az év emlőse programsorozat rendezvényein.

A projekt elsődleges célcsoportját az óvodában és közoktatási-köznevelési intézményekben tanuló gyermekek, diákok alkotják, az általános iskola befejezéséig.. A gyermekek egy része egészséges családi környezetben élő, az iskolában jól teljesítő, motivált, érdeklődő, másik részük szociokulturális hátránnyal érintett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, képességében átlag alatt teljesítő.

A programok résztvevő gyerekek hozzátartozóit (szülőket és további családtagokat) is bevonjuk a tevékenységekbe. A szakköri foglalkozásokat multigenerációs programok formájában képzeljük el. A vetélkedőkre való felkészülésben és az előkészületek során kiemelten számítunk a szülők segítségére, együttműködésére. A család és a társadalom szempontjából fenti célcsoport számára a projekt megvalósításának lehetősége kulcsfontosságú, mert a gyermek-diák korosztálynál a társak, társas kapcsolatok, iskolán kívüli helyzetek, komoly szerepet játszanak a személyiségfejlődésükben, az ismeretszerzésben. Csoportfoglalkozásokon ugyanazon élményekkel, ugyanakkor hasonló problémákkal szembesülnek, ezek közösen fejlesztésre, vagy lehetőség szerint megoldására kerülnek. A szülők bevonása ugyanakkor segíti azt, hogy a gyermek számára az iskola és a családi élet egymáshoz közelebb kerüljön. Fontos, hogy a szülők a gyermeket segítsék a tanulásban, dicsérettel ösztönözzék a jobb eredménye, értékeljék és elfogadják képességeit, szeretetüket bizonyítsák akkor is, ha a gyermek nem olyan teljesítményt nyújt, mint amit szeretnének. Fontos, hogy érezze a gyermek, hogy szeretik, akkor sokkal könnyebben győzi le a nehézségeit.

Támogatás összege (Ft)

24 906 781

A projekt megvalósításának kezdete

2019.08.01.

A támogatási intenzitás                    

100%         

A projekt záró dátuma                       

2022.12.31.