Felszíni és felszín alatti vizek

A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) digitális oktatási anyagainak kapcsolódási pontjai a 2020-as Nemzeti alaptantervhez

szerző: Turcsán Zsolt (Közművelődési Osztály)

múzeumpedagógus

turcsan.zsolt@nhmus.hu

MTM digitális oktatási segédanyag célja:

A pedagógusoknak az áprilisban kezdődő témákhoz oktatási segédanyagot biztosítani. A pedagógusokkal a segédanyagok elkészülése előtt felvettük a kapcsolatot, hogy felmérjük az igényeket, és hogy áprilisban mit fognak tanítani.

5. osztályos természetismeret tantárgyhoz kapcsolódva:

Tankönyv fejezetének címe: VII. Felszíni és felszín alatti vizek

Megvalósuló kompetenciák az MTM digitális oktatási anyagában (néhány példa az MTM anyagában):

Megjegyzés: a kompetenciák szövegénél azokat a részeket emeltük ki, amelyek kapcsolódnak az MTM digitális oktatási anyagához.

-A tanulási kompetenciák: A kezdetben több támogatással, később egyre önállóbban végzett természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanulók átélik a tudásszerzés aktív folyamatát (két önállóan elvégezhető kísérlet).

-Kommunikációs kompetenciák: A természettudomány és általában a természettudományok azon képességeket fejlesztik, melyek révén a tanulók megtanulják világosan, röviden és pontosan kifejezni saját gondolataikat, megfigyeléseiket, és tapasztalataikat (kifejtős feladatok, kísérlet dokumentálás).

-Digitális kompetenciák: A tantárgy által felölelt tudományterületek számos lehetőséget kínálnak a digitális kompetenciák fejlesztésére (internetes keresési feladatok, online keresztrejtvény).

-A gondolkodás kompetenciái: Mivel a természettudomány tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör fejleszti a tanulók rendszerszintű, komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek több diszciplínát is érintő vetülete van, ilyen például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár globális éghajlatváltozás (keresési feladat, szöveg elemzés).

-Társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái: A természettudományi tanulása feltárja a természeti környezet és az emberiség társadalmi-gazdasági tevékenységeinek bonyolult kapcsolatrendszerét, az ember közvetlen és közvetett hatását a természeti környezetre lokális, regionális és globális szinten is (keresős feladatok, gondolkodós-feleletválasztós feladatok).

-A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A természet utáni rajzolás, festés, vagy fotók és videók készítése minden tanuló számára lehetséges önkifejezési forma, amelyek a személyiség harmóniájához is hozzájárulhatnak (kísérlet dokumentáció, térkép és gondolat térkép rajzolás).

 

Megvalósuló eredménycélokhoz való kapcsolódási pontjai az MTM digitális oktatási anyagának:

Megjegyzés: az eredménycélok szövegénél azokat a részeket emeltük ki, amelyek kapcsolódnak az MTM digitális oktatási anyagához.

-megfigyeléseikről, tapasztalataikról rajzban, írásban beszámolnak (térképrajzolás, fogalmazás írás);

-szöveggel adott információkat értelmeznek (szöveges feladatok);

-ismernek és használnak nyomtatott és digitális forrásokat ismereteik bővítéséhez (keresési feladatok, online keresztrejtvény);

-felismerik a helyi környezet- és természetvédelmi problémákat, egyéni terveket fogalmaznak meg (gondolkozós feladat, keresős feladat);

-kialakul bennük a szűkebb, illetve tágabb környezetük iránti felelősségtudat (gondolkozós feladat, keresős feladat);

-kialakul bennük a természettudomány iránti érdeklődés (szöveges feladatok, kísérletek).

-felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen (térképrajzolás);

-tájékozódik hazánk domborzati és közigazgatási térképén (térképrajzolás);

-a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizek, a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat felismerése a térképen (térképrajzolás).

 

Megvalósuló fejlesztési feladatok és ismeretek (kerettanterv alapján) az MTM digitális oktatási anyagában (néhány példa az anyagban):

Megjegyzés: a fejlesztési feladatok szövegénél azokat a részeket emeltük ki, amelyek kapcsolódnak az MTM digitális oktatási anyagához.

-Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen (térképrajzolás, adatok leolvasása térképről).

-Irány meghatározása térképen (térképrajzolás, adatok leolvasása térképről).

-Felszínformák ábrázolása (térképrajzolás).

-A térkép jelrendszere (szöveg feladat, térképrajzolás, adatok leolvasása térképről).

-Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén (térképrajzolás).

-Főfolyó, mellékfolyó, torkolat (térképrajzolás).

-Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek (térképrajzolás, adatok leolvasása térképről).

 

letölthető formátum: DOCX (19 KB)

 

Források:

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat