Növénytár Osztályvezető

Magyar Természettudományi Múzeum
pályázatot hirdet
 
Növénytár
Osztályvezető
 
munkakör betöltésére
 
A jogviszony időtartama:
 
határozatlan idejű jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
 
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
 
A vezetői megbízás határozott időre, minimum 15 hónapra, maximum 3 év-ig szól – a jelölttel való megegyezés szerint.
 
A munkavégzés helye:
 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 
Vezeti a Növénytárat, tervezi és összehangolja és ellenőrzi az osztály operatív munkáját az Intézmény stratégiai céljainak megvalósítása és stratégiai feladatainak végrehajtása érdekében;
Kapcsolattartás és koordináció az Intézmény szakmai és üzemeltetési osztályaival és a tagintézményekkel. 
Az osztály operatív munkatervének és munkajelentésének elkészítése, felterjesztése. A beosztott munkatársak feladatainak és feladatkörének kijelölése a feladatok elvégzésének ellenőrzés, adatszolgáltatás a szervezeti egység munkájáról.
A vezetése alá tartozó osztály pályázati lehetőségeinek a figyelése, pályázati munkáinak vezetése és a munkák figyelemmel kísérése.
Értékeli a beosztott munkatársak munkáját, teljesítményét.
A Növénytár szakterületéhez tartozó gyűjteményezési és tudományos tevékenység vezetése, szervezése és ellenőrzése, együttműködés az Intézmény más részlegeivel.
A Növénytár gyűjtemények gyarapításának, fejlesztésének, fenntartásának és megőrzésének szakmai vezetése, a gyűjtemények nyilvántartásának vezetése és ellenőrzése.
A Növénytár kiállításrendezési és közművelődési feladatainak belső szervezése.
Kutatómunka végzése az intézmény vezetése által elfogadott egyéni munkatervben meghatározott témákban. 
 
Illetmény és juttatások:
    Megegyezés szerint
 
Pályázati feltételek:
 
Egyetemi szintű szakirányú végzettség; 
Legalább 5 év természettudományos muzeológiai szakmai tapasztalat;
Államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat;
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
Tudományos minősítést (CSC, DSC, PHD, stb) igazoló okirat;
Vezetői tapasztalat, vezetői ismeretek elvégzését igazoló okirat;
Korábbi projektvezetői vagy egyéb koordinációs tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
Az intézmény stratégiai célkitűzéseihez illeszkedő maximum 1,5 oldalas vezetői koncepció, amelyben kitér arra, hogy mi az, amit 1 és 3 éves távon megvalósítana, milyen egyeztetési fórumokat javasol a táron belül, tárak között és a további vezetőkkel, valamint milyen támogatást vár el a felsővezetéstől tárvezetői tevékenysége magabiztos ellátásához.
A pályázó szakmai önéletrajza, benne minden releváns tapasztalat és fizetési igény megjelölésével;
Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség elvégzését igazoló okmányok másolata; 
A tudományos minősítést és vezetői tapasztalatot igazoló okmányok hiteles másolata;
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
Nyilatkozatok, hogy a pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség és kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
 
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022.02.07.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gubányi András nyújt, a 06 30 141 0568-as telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2022.02.11.
 
 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.