Műszaki osztályvezető

 Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest           

pályázatot hirdet
Műszaki osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6. Budapest, és a Munkáltató egyéb telephelyei,
.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  Határozatlan idejű műszaki alkalmazotti feladatok mellett megbízott osztályvezetői feladatok ellátása, a múzeum fenntartásában lévő épületek, valamint a múzeumhoz tartozó telephelyek, építmények berendezések állagának folyamatos figyelemmel kisérése és zavartalan, gazdaságos üzemeltetésük műszaki feltételeinek biztosítása szervezi és irányítja a Műszaki és Üzemeltetési osztályon dolgozó beosztottak munkáját. Műszaki területet érintő külső és belső adatszolgáltatás elkészítése. Beszerzési eljárások lebonyolítása, teljesítés igazolása. Közbeszerzési értékhatár feletti beszerzések esetén a közbeszerzési törvényben foglaltak figyelembe vételével végzi munkáját. Az éves költségvetés tervezéséhez üzemeltetési, épület-karbantartási és épület-beruházási tervet készít.Bérbeadással hasznosított épületrészek önköltség számításának elkészítése. Részt vesz a múzeum és telephelyeinek műszaki vonatkozású távlati tervezési munkáiban, műszaki, üzemeltetési számításokat végez.Részt vesz a selejtezési és leltározási munkákban. 

lletmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) "a munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra" az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, Műszaki terület,
• 1-3 év műszaki területen történő vezetői gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Energetikus végzettség
• Közbeszerzésben jártasság
• 3-5 év műszaki területen vezetői beosztás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
• Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• A fizetési igény megjelölése

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csorba Zoltánné nyújt, a +36-30/626-8560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Csorba Zoltánné részére a allas@nhmus.hu E-mail címenkeresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni