Embertani Tár / osztályvezető

Magyar Természettudományi Múzeum
pályázatot hirdet
Embertani Tár
Osztályvezető
munkakör betöltésére
 
 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, minimum 15 hónapra, maximum 3 év-ig szól – a jelölttel való megegyezés szerint.
 
A munkavégzés helye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vezeti az Embertani Tárat, tervezi és összehangolja és ellenőrzi az osztály operatív munkáját az Intézmény stratégiai céljainak megvalósítása és stratégiai feladatainak végrehajtása érdekében;
Kapcsolattartás és koordináció az Intézmény szakmai és üzemeltetési osztályaival és a tagintézményekkel. 
Az osztály operatív munkatervének és munkajelentésének elkészítése, felterjesztése. A beosztott munkatársak feladatainak és feladatkörének kijelölése a feladatok elvégzésének ellenőrzés, adatszolgáltatás a szervezeti egység munkájáról.
A vezetése alá tartozó osztály pályázati lehetőségeinek a figyelése, pályázati munkáinak vezetése és a munkák figyelemmel kísérése.
Értékeli a beosztott munkatársak munkáját, teljesítményét.
Az Embertani Tár szakterületéhez tartozó gyűjteményezési és tudományos tevékenység vezetése, szervezése és ellenőrzése, együttműködés az Intézmény más részlegeivel.
Az Embertani Tár gyűjtemények gyarapításának, fejlesztésének, fenntartásának és megőrzésének szakmai vezetése, a gyűjtemények nyilvántartásának vezetése és ellenőrzése.
Az Embertani Tár kiállításrendezési és közművelődési feladatainak belső szervezése.
Kutatómunka végzése az intézmény vezetése által elfogadott egyéni munkatervben meghatározott témákban. 
 
Illetmény és juttatások: Megegyezés szerint
 
Pályázati feltételek:
Egyetemi szintű szakirányú végzettség; 
Legalább 5 év természettudományos muzeológiai szakmai tapasztalat;
Államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat;
 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Tudományos minősítést (CSC, DSC, PHD, stb) igazoló okirat;
Vezetői tapasztalat, vezetői ismeretek elvégzését igazoló okirat;
Korábbi projektvezetői vagy egyéb koordinációs tapasztalat.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Az intézmény stratégiai célkitűzéseihez illeszkedő maximum 1,5 oldalas vezetői koncepció, amelyben kitér arra, hogy mi az, amit 1 és 3 éves távon megvalósítana, milyen egyeztetési fórumokat javasol a táron belül, tárak között és a további vezetőkkel, valamint milyen támogatást vár el a felsővezetéstől tárvezetői tevékenysége magabiztos ellátásához.
A pályázó szakmai önéletrajza, benne minden releváns tapasztalat és fizetési igény megjelölésével;
Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség elvégzését igazoló okmányok másolata; 
A tudományos minősítést és vezetői tapasztalatot igazoló okmányok hiteles másolata;
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
Nyilatkozatok, hogy a pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség és kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 10.
 
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 14.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzár Ágota nyújt, a 06 30 2025510-es telefonszámon.