Ásvány- és Kőzettár / osztályvezető

Magyar Természettudományi Múzeum
pályázatot hirdet
Ásvány- és Kőzettár 
osztályvezető
munkakör betöltésére
 
 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, minimum 15 hónapra, maximum 3 év-ig szól – a jelölttel való megegyezés szerint.
 
A munkavégzés helye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vezeti az Ásvány- és Kőzettárat, tervezi és összehangolja és ellenőrzi az osztály operatív munkáját az Intézmény stratégiai céljainak megvalósítása és stratégiai feladatainak végrehajtása érdekében;
Kapcsolattartás és koordináció az Intézmény szakmai és üzemeltetési osztályaival és a tagintézményekkel. 
Az osztály operatív munkatervének és munkajelentésének elkészítése, felterjesztése. A beosztott munkatársak feladatainak és feladatkörének kijelölése a feladatok elvégzésének ellenőrzés, adatszolgáltatás a szervezeti egység munkájáról.
A vezetése alá tartozó osztály pályázati lehetőségeinek a figyelése, pályázati munkáinak vezetése és a munkák figyelemmel kísérése.
Értékeli a beosztott munkatársak munkáját, teljesítményét.
Az Ásvány- és Kőzettár szakterületéhez tartozó gyűjteményezési és tudományos tevékenység vezetése, szervezése és ellenőrzése, együttműködés az Intézmény más részlegeivel.
Az Ásvány- és Kőzettár gyűjtemények gyarapításának, fejlesztésének, fenntartásának és megőrzésének szakmai vezetése, a gyűjtemények nyilvántartásának vezetése és ellenőrzése.
Az Ásvány- és Kőzettár kiállításrendezési és közművelődési feladatainak belső szervezése.
Kutatómunka végzése az intézmény vezetése által elfogadott egyéni munkatervben meghatározott témákban. 
 
Illetmény és juttatások: Megegyezés szerint.
 
Pályázati feltételek:
Egyetemi szintű szakirányú végzettség; 
Legalább 5 év természettudományos muzeológiai szakmai tapasztalat;
Államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat;
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Tudományos minősítést (CSC, DSC, PHD) igazoló okirat;
Vezetői tapasztalat, vezetői ismeretek elvégzését igazoló okirat;
Korábbi projektvezetői vagy egyéb koordinációs tapasztalat.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Az intézmény stratégiai célkitűzéseihez illeszkedő maximum 1,5 oldalas vezetői koncepció, amelyben kitér arra, hogy mi az, amit 1 és 3 éves távon megvalósítana, milyen egyeztetési fórumokat javasol a táron belül, tárak között és a további vezetőkkel, valamint milyen támogatást vár el a felsővezetéstől tárvezetői tevékenysége magabiztos ellátásához.
A pályázó szakmai önéletrajza, benne minden releváns tapasztalat és fizetési igény megjelölésével;
Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség elvégzését igazoló okmányok másolata; 
A tudományos minősítést és vezetői tapasztalatot igazoló okmányok hiteles másolata;
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
Nyilatkozatok, hogy a pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség és kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 10.
 
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 14.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gubányi András nyújt, a 06 30 141 0568-as telefonszámon.
 
A kiválasztás menete a következő:
- a beérkezett pályázatok áttekintése és a szóbeli interjúra meghívandó jelöltek kiválasztása január 7-ig
- szóbeli interjúk a vezetői koncepcióban megfogalmazottakra építve, a felsővezetés és a legutóbbi tárvezető (vagy a tár egy szakmai munkatársa bevonásával) január 14-ig