Központi Könyvtár / osztályvezető

 
Magyar Természettudományi Múzeum
pályázatot hirdet
Központi Könyvtár
osztályvezető
beosztás ellátására.
 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, minimum 15 hónapra, maximum 3 év-ig szól – a jelölttel való megegyezés szerint.
 
A munkavégzés helye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vezeti a Magyar Természettudományi Múzeum Központi Könyvtárát, mint nyilvános és szakkönyvtárat, továbbá a tudománytörténeti gyűjteményt és szaklevéltárat, tervezi és összehangolja és ellenőrzi az osztály operatív munkáját az Intézmény stratégiai céljainak megvalósítása és stratégiai feladatainak végrehajtása érdekében;
Felügyeli és gondozza az Adattári nyilvántartást.
Kidolgozza, aktualizálja a vonatkozó belső szabályzatokat.
Szabályozza, felügyeli, fejleszti és ellenőrzi a Központi Könyvtár szolgáltatási tevékenységét (többek között nyilvános könyvtári szolgáltatások, levéltári szolgáltatás, kutató szolgálat, reprográfiai szolgáltatások, kiadvány értékesítés, műtárgykölcsönzés, felhasználási jogok kezelése), irányítja a Központi Könyvtárban folyó szakmai munkát (könyv, műtárgy és levéltári anyag begyűjtés, beszerzés, nyilvántartás, feldolgozás, raktározás, selejtezés, állományellenőrzés és - védelem).
Kapcsolattartás intézmény szakmai és üzemeltetési osztályaival, és koordinálja a tagintézményekkel való szakmai együttműködést. Gondoskodik a Könyvtárban folyó tevékenységek megjelenéséről az Országos Dokumentumellátási Rendszerben, működteti és fejleszti a szakmai, fenntartói és beszállítói kapcsolatrendszert, szervezi a humánerőforrás biztosítását, és az SZMSZ által a Központi Könyvtárra dedikált feladatok ellátását, közreműködik a Központi Könyvtár fejlesztési céljainak meghatározásában és megvalósításában, különösen az informatikai alkalmazások integrálása tekintetében. 
 
Illetmény és juttatások: Megegyezés szerint
 
Pályázati feltételek:
Egyetem, (MA) könyvtáros végzettség,
végzettségének, szakképzettségének és az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
végzettségének, szakképzettségének és az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 
Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
Gyakorlott szintű Huntéka integrált könyvtári rendszer használatában szerzett gyakorlati tapasztalat,
büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.
 
Elvárt kompetenciák:
pályázati tevékenységben igazolt tapasztalat
 
Előnyt jelentő kompetenciák:
a természetrajzi témájú dokumentumok beható ismerete, a területen szerzett szakmai tapasztalatlat,
természetrajzi muzeális intézményben szerzett szakmai tapasztalat,
levéltár, ill. természetrajzi dokumentum gyűjtemény működtetésében szerzett tapasztalatlat.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Az intézmény stratégiai célkitűzéseihez illeszkedő maximum 1,5 oldalas vezetői koncepció, amelyben kitér arra, hogy mi az, amit 1 és 3 éves távon megvalósítana, milyen egyeztetési fórumokat javasol a Könyvtáron belül, részlegek között és a további vezetőkkel, valamint milyen támogatást vár el a felsővezetéstől vezetői tevékenysége magabiztos ellátásához.
A pályázó szakmai önéletrajza, benne minden releváns tapasztalat és fizetési igény megjelölésével;
Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség elvégzését igazoló okmányok másolata; 
A vezetői tapasztalatot igazoló okmányok hiteles másolata;
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
Nyilatkozatok, hogy a pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség és kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gubányi András nyújt, a 06 30 141 0568-as telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2022. január 14.
A kiválasztás menete a következő:
- a beérkezett pályázatok áttekintése és a szóbeli interjúra meghívandó jelöltek kiválasztása január 7-ig
- szóbeli interjúk a vezetői koncepcióban megfogalmazottakra építve, a felsővezetés és a legutóbbi vezető (vagy a tár egy szakmai munkatársa bevonásával) január 14-ig